Kancelaria parafialna

Czynna  we wtorek, środę, czwartek, piątek po mszy św. ( za wyjątkiem świąt). Tel. 74 810 33 40

Dokumenty potrzebne w kancelarii parafialnej

 

CHRZEST

·         Akt urodzenia dziecka z USC

·         Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

·         Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia)

·         Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka. Na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania potrzebna jest pozwolenie ks. Proboszcza.

W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego rodzicem chrzestnym może zostać tylko osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, mająca ukończone 16 lat życia.   Osoby żyjące bez ślubu kościelnego w konkubinacie, w związkach nie formalnych, mające tylko ślub cywilny, nie mogą być chrzestnymi !

Sakramentu Chrztu Świętego udziela się w naszej parafii w niedzielę na mszy św. za wyjątkiem pierwszej niedzieli adoracyjnej i okresu Adwentu i Wielkiego Postu.

Termin chrztu należy ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej przed przygotowaniami uroczystości rodzinnej (chrzciny)!

  MAŁŻEŃSTWO

·         Aktualne , tj. z datę do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu

·         Dowody osobiste

·         Ostatnie świadectwo katechizacji

·         Świadectwo bierzmowania

·         Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej łącznie ze spotkaniami w poradni rodzinnej

·         Zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego ( niezbędne , gdy małżonkowie chcą , aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne- tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.

·         W przypadku wdowy lub wdowca zaświadczenie o zgonie współmałżonka

·         Dane o świadkach ślubu

W kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie dzień i godzinę planowanego ślubu uzgadniając  to z ks. Proboszczem. Najpóźniej zgłaszamy się z dokumentami na    3 miesiące przed ślubem , by był czas na wygłoszenie zapowiedzi i uzyskanie ewentualnych dyspens i dostarczenie innych dokumentów.

Mając zamiar zawrzeć w przyszłości związek małżeński należy wcześniej zadbać o uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej ( tzw. Kursach przedmałżeńskich).

Należy ustalić z ks. Proboszczem oprawę i przebieg ceremonii ślubnej ( nie wszystkie pomysły są zgodne z przepisami kościelnymi).

POGRZEB  KATOLICKI

·         Akt zgonu z USC

·         Zaświadczenie kapelana szpitalnego o przyjęciu sakramentów ( jeśli zmarły był przed śmiercią w szpitalu lub w hospicjum)

·         Pozwolenie Ks. Proboszcza  parafii zamieszkania na pochowanie zmarłego jeśli zmarły jest z poza naszej parafii

Należy najpierw zgłosić u ks. Proboszcza informację o zmarłym w celu uzgodnienia miejsca, daty i godziny  pogrzebu.

Następnie w zakładzie pogrzebowym Państwa Ciepierskich w Ząbkowicach Śląskich, którzy są opiekunami naszych cmentarzy, uzgodnić i opłacić miejsce na cmentarzu, oraz pogrzeb.

W kancelarii parafialnej należy dokonać wpisu do księgi zmarłych i ustalić formę pogrzebu.

Należy pamiętać , że w myśl nowych przepisów liturgicznych nie sprawuje się mszy św. pogrzebowej przy urnie z prochami, jak również nie jest konieczne sprawowanie Mszy św. pogrzebowej przy trumnie w kościele. ( trumna w tym czasie może być w kaplicy przedpogrzebowej).

 NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w kościele podczas rekolekcji wielkopostnych, oraz w domach na wezwanie. W szpitalach, w hospicjach, domach opieki – sakramentu chorych udzielają kapelani na prośbę chorego lub rodziny.

INNE

·         Do I Spowiedzi i Komunii Św. dzieci ( kl. III) przygotowują się na katechezie w szkole i na dodatkowych spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we mszach św. i nabożeństwach. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu dziecka. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.

·         Do bierzmowania młodzież przygotowuje się na katechezie w szkole i na spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we mszach św. , nabożeństwach i comiesięczną spowiedź. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.

·         W kancelarii parafialnej możemy uzyskać wypisy z ksiąg parafialnych, zaświadczenia, opinie, pozwolenia na posługi i udzielanie sakramentów poza parafią zamieszkania zgodnie z wymogami prawa kościelnego.

·         W kancelarii parafialnej lub w zakrystii można zamawiać intencje mszy świętych.

·         W kancelarii parafialnej można uzyskać informacje na problemy i zapytania związane z wiarą, moralnością, życiem Kościoła i Parafii. Duszpasterstwo udziela również porad.

·         Opłaty za wydawane dokumenty są dobrowolne. Jak również dobrowolne są ofiary składane przy okazji sprawowanych sakramentów  sakramentaliów czy posług.

 

 

Cmentarz

Cmentarze parafialne w Ciepłowodach i w Kobylej Głowie są pod administracją parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ciepłowodach.  ( tel. 74 810 33 40).  Opiekę nad cmentarzami sprawuje Firma pogrzebowa państwa CIEPIERSKICH z Ząbkowic Śl., której powierzono prowadzenie ksiąg i planów cmentarnych. ( tel.74 815 60 09). 

Ø  Miejsce na cmentarzu należy wykupić u Opiekuna cmentarza, przed pogrzebem lub przy rezerwacji. Przed upływem 20 lat miejsce na cmentarzu należy ponownie opłacić. Opłaty są pobierane wg ustalonego taryfikatora. Groby nie opłacone przechodzą na własność parafii i mogą być  przekopane.

Ø  Wszelkie prace na cmentarzu należy uzgadniać wcześniej w kancelarii parafialnej, a po uzyskaniu zgody zgłosić do opiekuna cmentarza. Na postawienie nagrobka, grobowca, ławek, posadzenie drzew i krzewów itp. obowiązuje uzyskanie zgody. Nie można stawiać pomników przekraczające standardowe wymiary. Po zakończeniu prac należy zostawić po sobie porządek.

Ø  Brama cmentarna w Ciepłowodach jest zamykana. Aby można było wjechać na cmentarz należy wcześniej zgłosić taką potrzebę w celu uzyskania zgody i uzgodnić termin otwarcia bramy. Klucz do bramy jest u ks. Proboszcza, oraz ma  go p. kościelny i opiekun cmentarza.

Ø  Cmentarz jest miejscem świętym. Jazda rowerem, wprowadzanie psów, palenie papierosów , oraz picie alkoholu jest zabronione.

Ø  Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami   ( zgoda Sanepidu i administratora cmentarza).

Ø  Do podstawowych obowiązków mających groby na cmentarzu należy: utrzymanie grobu i otaczającego  terenu, dbanie o ich estetykę, pielęgnacja zieleni w obrębie miejsc zarezerwowanych, opłata po 20-tu latach.

Ø  Śmieci należy składować w miejscach wyznaczonych ( śmietniki). Zabronione jest palenie śmieci i wyrzucanie ich za mur cmentarny.

Formalności związane z miejscem pochówku

Kiedy trzeba płacić za grób?

Prawo do grobu nie jest prawem do jego własności. Przysługuje ono właścicielowi gruntu cmentarnego. Wnosząc opłatę za miejsce na cmentarzu  u zarządcy cmentarza dzierżawi się miejsce na czas określony w umowie.

Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi leży w gestii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na których terenie leży cmentarz. Natomiast na cmentarzach wyznaniowych obowiązki te należą do związków wyznaniowych. Zasady opłat za miejsce na cmentarzu i ich wysokości określa zarządca cmentarza. Opłaty te mogą być pobierane regularnie lub przy chowaniu kolejnej osoby.  Kwota zależy od miasta czy gminy, lokalizacji na cmentarzu jak też rodzaju i wielkości grobu, na jaki miejsce jest udostępnione.

Nie wystarczy się grobem tylko opiekować, trzeba też za niego płacić. Mało jednak osób o tym pamięta. Opłata to tzw. przedłużenie dzierżawy miejsc pochówku (pokładane) na kolejne 20lat. Dotyczy ona grobu ziemnego, a także grobu murowanego. Konieczność opłacenia miejsca wynika z ustawy o cmentarzach. Zgodnie z ustawą grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Po tym czasie jeśli się chce nadal go utrzymywać musi się ponownie opłacić miejsce na kolejne 20 lat. ( opłata prolongacyjna). Jeśli się nie uiściło tej opłaty grób trafia do likwidacji, a bliscy zmarłego tracą do tego miejsca wszelkie prawa. W przypadku nie wniesienia opłaty grób może być zlikwidowany z godnie z ustawą z 31 stycznia 1959r art.7 ust.2. Przy grobach za które opłaty nie zostały przedłużona umieszcza się tabliczkę z napisem „ Grób do likwidacji”.

Opłaty cmentarne są przekazywane na:

·         Zapłatę za wywóz śmieci

·         Porządkowanie cmentarza

·         Pielęgnację drzew i zieleni

·         Wynajem toalet na uroczystości

·         Remonty i inwestycje na cmentarzu

·         Podatki i inne opłaty

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA CMENTARZA PARAFIALNEGO   W CIEPŁOWODACH

1.      Została przeprowadzona inwentaryzacja miejsc na cmentarzu parafialnym. Cmentarz jest podzielony na 3 sektory A, B, C. w każdym sektorze są oznaczone rzędy, a w nich każde pole otrzymało swój indywidualny numer ( np. A III 7 ). Obecnie określa się dane pole. Czy jest ono wolne, czy zarezerwowane. Jeśli jest grób to jaki rodzaj, czy jest uprawiany, czy do likwidacji, kto jest tam pochowany, oraz czy miejsca są opłacone czy nie. To pozwoli ustalić faktyczną ilość grobów i miejsc do pochówku.

2.      Opłata za miejsce jest dokonywana na 20 lat i po tym terminie należy ją ponowić. Pola nie opłacone są uważane za przeznaczone do powtórnego pochówku zgodnie z ustawą. Opłat należy dokonywać u opiekuna cmentarza w Firmie Pogrzebowej „Ciepierscy” w Ząbkowicach Śl. ul. 1-go Maja . Wysokość opłaty jest w zależności od rodzaju grobu.

3.      W związku z wprowadzeniem nowej ustawy gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpiły zmiany w sposobie odbierania śmieci z cmentarza. Śmieci może odbierać tylko firma, która ma koncesje w Gminie. Śmieci odbierane są z kontenera dwa razy w miesiącu przez cały rok. Kontenery mają być umieszczone w pobliżu bramy wjazdowej.   W związku z tym prosi się o niepozostawianie śmieci w innych miejscach cmentarza, ani przerzucanie za mur. Do kontenerów nie wrzucamy liści, gałęzi itp.  Worki z liśćmi ustawiamy obok. Wycięte krzewy, gałęzie usuwamy sami z cmentarza. Dotyczy to również gruzu , ziemi itp. Uschłe wieńce po pogrzebie należy składać we wskazane miejsce, po zgłoszeniu.

4.      Za wywóz śmieci jest  pobierana od miesiąca października br. opłata eksploatacyjna u opiekuna cmentarza przy opłacie za miejsce na cmentarzu ( pokładane) w związku z pogrzebem, lub prolongatą na następne 20 lat.  Wysokość opłat od  jednego grobu obecnie wynosi 0,66zł/ miesiąc x 12miesięcy = 8zł na rok ( 160 zł na 20 lat  z ulgą 150 zł).

Kwota opłaty jest podyktowana ustaleniami firmy zajmującej się wywozem śmieci z cmentarza.

5.      Wszelkie prace na cmentarzu należy najpierw zgłosić w kancelarii parafialnej, a po uzyskaniu zgody, u opiekuna cmentarza. W razie wątpliwości trzeba zwrócić się z zapytaniem.

6.      Zamiar postawienia lub zmiany pomnika (nagrobka) należy zgłosić w kancelarii parafialnej w celu ustalenia szczegółów, podania terminu prac i firmy, która będzie je wykonywała. Po akceptacji i otrzymaniu pozwolenia należy zgłosić się do opiekuna cmentarza, a po zakończeniu prac zgłosić do odbioru i zmiany informacji w dokumentach cmentarza. Obecnie pozwolenie na postawienie czy wyminę pomnika nie podlega w naszej parafii opłacie.

7.      Chęć wjazdu na cmentarz  należy wcześniej zgłosić do ks. Proboszcza, by mogła być otwarta brama w danym dniu. Obecnie za wjazd na cmentarz nie pobiera się opłaty.

8.      Inne sprawy , zapytania i informacje należy zgłaszać w kancelarii parafialnej.

 

 

Portal Msze.info

Galeria

Święta

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Galeria